0 การคิดค่าบริการ
  • ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง ระเบียบการให้บริการด้านวิชาการของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558
  • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการให้บริการด้านวิชาการ ของโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558