ระบบสนับสนุนการผลิตของอาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์มหิดลโรงงานต้นแบบ ประกอบด้วย
ระบบปรับสภาวะแวดล้อมของห้องสะอาดสำหรับการผลิตยาตามมาตรฐาน GMP (HVAC for Clean room)
 1. เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาด 125 ตัน จำนวน 2 เครื่อง
 2. เครื่องปั๊มน้ำเย็น และระบบท่อส่งน้ำเย็น
 3. เครื่องจ่ายลม (AHU), เครื่องเติมอากาศ (OAU), เครื่องระบายอากาศ (Exhaust), อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และระบบท่อจ่ายลม
 4. ระบบกรองอากาศ, การกำจัดฝุ่นเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศในห้องสะอาด
 5. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในห้องสะอาด
 6. ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน (BAS – Building automation system)
01-g
02-g
03-g
ระบบอาคารสถานที่ของห้องสะอาดสำหรับการผลิตยา
 1. ระบบพื้น, ผนัง และเพดาน สำหรับห้องสะอาด (Clean room)
 2. ระบบไฟแสงสว่าง สำหรับห้องสะอาด (Clean room)
 3. ระบบอินเตอร์ล็อค (Interlock) ที่มีระบบเตือนที่มองเห็น เพื่อป้องกันการเปิดประตูมากกว่าหนึ่งด้านพร้อมกัน
โรงงานระบบผลิตน้ำบริสุทธ์ (PW – Purify water), โรงงานผลิตน้ำสำหรับยาฉีด (WFI – Water for injection) และโรงงานผลิตไอน้ำบริสุทธ์ (PS – Pure steam)
 1. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธ์ น้ำสำหรับยาฉีด ไอน้ำบริสุท์สนับสนุนการปฎิบัติงานในห้องสะอาดสำหรับผลิตยา(PW – Purify water)
 2. ระบบท่อจ่ายน้ำบริสุทธ์ (PW – Purify water)
 3. เครื่องผลิตน้ำสำหรับการผลิตยาฉีด (WFI – Water for injection)
 4. ระบบท่อจ่ายน้ำสำหรับการผลิตยาฉีด (WFI – Water for injection)
 5. เครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาด 40 ตัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับรักษาอุณหภูมิของน้ำในระบบจ่ายน้ำบริสุทธ์ (PW – Purify water) ที่ 25 องศาเซลเซียส
 6. หม้อต้มไอน้ำ ผลิตไอน้ำ สำหรับรักษาอุณหภูมิของน้ำในระบบจ่ายน้ำสำหรับการยาฉีด (WFI – Water for injection) ที่ 70 องศาเซลเซียส
 7. อุปกรณ์ควบคุมแรงดันของไอน้ำบริสุทธ์ (PS – Pure steam)
 8. ระบบท่อจ่ายไอน้ำบริสุทธ์ (PS – Pure steam)
 9. เครื่องผลิตลมอัด (Air compressor)
 10. เครื่องกำจัดความชื้นในอากาศ
 11. เครื่องกรองอนุภาคในอากาศ
 12. ระบบท่อจ่ายลมสะอาด
05-g
04-g
06-9
โรงงานผลิตลมสะอาดสำหรับการผลิตยา (CDA – Clean dry air)
07-g
ระบบจ่ายก๊าซบริสุทธ์สำหรับการผลิต
 1. วาล์วควบคุมการจ่ายก๊าซอัตโนมัติ
 2. ระบบท่อจ่ายก๊าซบริสุทธ์สำหรับการผลิต
08-g
โรงงานกำจัดของเสียน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต (Decontamination process หรือ Kill Tank)
 • อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์มีกระบวนการในการกำจัดและบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้งด้วยสารเคมีและความร้อนในถังบำบัดน้ำเสีย
 • 09-g
  ระบบปรับแรงดันไฟฟ้า, จ่ายกระแสไฟฟ้าไฟฟ้า และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • นอกจากนี้อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์มหิดลมีระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบการปรับแรงดันไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด660kVA
 • 10-g
  11-g