ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom)
สถานที่ผลิตยาต้องดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ ห้องปลอดเชื้อ โดยห้องปลอดเชื้อ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ ระดับ A, B, C และ D ตามระดับความสะอาด ห้องปลอดเชื้อต้องมีการควบคุมดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดอยู่เสมอ ตามมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตยา (GMP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตขึ้นจะไม่เกิดการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในสถานที่ผลิตยา วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในสถานที่ผลิตยา คือ วิธีการสุ่มตัวอย่างอากาศ

ภาพแสดงเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (Air Sampler)
pic-qa-001
ภาพแสดงห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยา (Microbiological Quality Control Laboratory)
pic-qa-002
ภาพแสดงชุดปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยา
pic-qa-003
ชุดปฏิบัติงานในห้องสะอาดและห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นห้องปลอดเชื้อระดับ C และ D ทำจากผ้าชนิดที่ไม่มีการปลดปล่อยเส้นใยหรือปล่อยอนุภาค หรือชนิดปราศจากเส้นใย)
อากาศและก๊าซที่มีแรงดันที่ใช้ในการผลิต (Compressed Dry Air and Pure Gas)
อากาศและก๊าซที่มีแรงดันที่ใช้ในการผลิต จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ยา

ภาพแสดงเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศและก๊าซที่มีแรงดัน (Gas Sampler)
pic-qa-004
น้ำที่ใช้ในการผลิตยา
น้ำที่ใช้ในการผลิตยา ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผลิตยา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

ภาพแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านจุลชีววิทยา
pic-qa-005
ภาพแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านเคมี
pic-qa-006
ภาพแสดงห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ยาและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
pic-qa-007
pic-qa-008