img_9647resizes1024-pixel
ความเป็นมา
โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา และผลักดันผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมหรือที่เรียกว่า Translational Research โดยมีอาคารนวัรกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล เป็นโรงงานต้นแบบ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาชีววัตถุ และเพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพ ในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ อันจะส่งผลให้ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและสร้างเทคโนโลยีในประเทศ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้มีอาคารปฏิบัติการกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตสารชีวภัณฑ์ในประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีวภัณฑ์ในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
 3. เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการสร้างงานวิจัย โดยมุ่งเป้าไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
รายละเอียดตัวอาคาร
อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มีพื้นที่โดยประมาณ  9,373 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่
 • ส่วนสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
 • ส่วนการผลิต
 • ส่วนสนับสนุนการผลิต

อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์มหิดลแบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้

พื้นที่ 1 : Process development and analytical method development
พื้นที่ 2 : QC Laboratory which is GMP and ISO 17025 compliance
พื้นที่ 3 : Bacteria fermentation and purification
พื้นที่ 4 : Mammalian cell culture and purification
พื้นที่ 5 : Formulation and aseptic fill-finish
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประเทศไทยมีอาคารปฏิบัติการกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP ที่ทัดเทียมกับต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ซึ่งอาคารแห่งนี้ จะเป็นแหล่งพัฒนาการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตยา ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
 2. พัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์ให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
 3. ประเทศไทยมีการพัฒนายกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีการดำเนินงานแบบสหสาขาวิชา ซึ่งรวมถึง ด้าน ชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมชีวเคมี อณูพันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านชีวภัณฑ์ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต