0 เกี่ยวกับโครงการ
img_9647resizes1024-pixel
ความเป็นมา
โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา และผลักดันผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมหรือที่เรียกว่า Translational Research โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตสารชีวภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์สาธารณสุข และเพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพ ในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ อันจะส่งผลให้ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและสร้างเทคโนโลยีในประเทศ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้มีอาคารปฏิบัติการกึ่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตสารชีวภัณฑ์ในประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านชีวภัณฑ์ในประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
 3. เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการสร้างงานวิจัย โดยมุ่งเป้าไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
รายละเอียดตัวอาคาร
อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มีพื้นที่โดยประมาณ  9,373 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่
 • ส่วนสำนักงานและห้องปฏิบัติการ
 • ส่วนการผลิต
 • ส่วนสนับสนุนการผลิต

พื้นที่ในอาคารแบ่งเป็นเขตตามการใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้

เขตที่ 1 : Process development and analytical method development
เขตที่ 2 : QC Laboratory which is GMP and ISO 17025 compliance
เขตที่ 3 : Bacteria fermentation and purification
เขตที่ 4 : Mammalian cell culture and purification
เขตที่ 5 : Formulation and aseptic fill-finish

หมายเหตุ ชื่อไฟล์รูปภาพประกอบ ………

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประเทศไทยมีอาคารปฏิบัติการกึ่งอุตสาหกรรมที่ทัดเทียมกับต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ซึ่งอาคารแห่งนี้ จะเป็นแหล่งพัฒนาการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิตยา ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
 2. พัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตสารชีวภัณฑ์โดย อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
 3. ประเทศไทยมีการพัฒนายกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีการดำเนินงานแบบสหสาขาวิชา ซึ่งรวมถึง ด้าน ชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมชีวเคมี อณูพันธุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต