นพ. อัมพร อิทธิระวิวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการ
amphorn.itt@mahidol.ac.th


นายพสุ สุขศิริ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
pasu.suk@mahidol.ac.th


ดร.ระวิวรรณ พรประสิทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
rawiwan.por@mahidol.ac.th


ดร.วันวิสาข์ ชัยศักดิ์เลิศ
ผู้จัดการฝ่ายกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรม
wanwisa.chi@mahidol.ac.th


ภก.ศราวุฒิ ตันติชัยวนิช
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
sarawoot.tan@mahidol.ac.th


ภญ.สุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
suratchawadee.amo@mahidol.ac.th