ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร งานผลิตสารชีววัตถุ ระดับปริญญาตรี

นักวิทยาศาสตร์

  1. นายชญานนท์ เหลืองสฤษดิ์
  2. นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์
  3. นางสาวชนนิกานต์ จั่นประดับ
  4. นางสาวรสริน สร้อยสูงเนิน

 วิศวกร

  1. นางสาวฐิติชญา เอี่ยมนาม
  2. นายกมลชัย ทองเผือก

ขอให้ผู้ถูกคัดเลือกดังมีรายชื่อข้างต้น ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือด้วยตนเอง

(เอกสารตัวจริงจะส่งคืนให้ภายหลัง)

  1. หลักฐานวุฒิการศึกษาตัวจริง
  2. 2. ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริงฉบับสมบูรณ์

โดยส่งถึง ดร.วันวิสาข์  ทองคำวิฑูรย์

อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ MU-Bio Innovation Building (Pilot Plant)

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

73170

โทร 061-6456354

Comments are closed.